The Works of Gurudevan

1. Vinayakashtakam
2. Sree Vasudevashtakam
3. Vishnuashtakam
4. Daveesthavam
5. Mannanthala Daveesthavam
6. Kaleenatakam
7. Jananeenavaretnamanjari
8. Bhadrakalyashtakam
9. Shanmukhasthothram
10. Shanmukhadasakam
11. Shanmathurasthavam
12. Subrahmanyakeerthanam
13. Navamanjari
14. Guhashtakam
15. Bahuleyashtakam
16. Sivaprasadapanchakam
17. Sadasivadarsanam
18. Sivasathakam
19. Ardhanareeswarasthavam
20. Mananatheetham
21. Chijjadachinthanam
22. Kundalinippattu
23. Indriyavairagyam
24. Sivasthavam
25. Kolatheeresasthavam